Atatürk diyor ki: Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.
  • HABERLER - MEVZUATLAR - GÜNCEL KONULAR

Bireysel Emeklilik Katkı Payları Ve Özel Sağlık Sigortası Poliçelerinin Vergisel Durumu

Bireysel Emeklilik Katkı Payları Ve Özel Sağlık Sigortası Poliçelerinin Vergisel Durumu
Gelir Vergisi Kanunu’nun 63 ve 89. Maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda ödenen bireysel emeklilik katkı payları ve özel sağlık sigorta poliçelerinin gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi mümkün bulunmaktadır.
 
Yukarıda belirtilen kanun maddelerinin ilgili kısımları aşağıda yer almaktadır.

İnşaat İşlerinde Vergileme Ve Muhasebe Uygulaması

Arsa sahibine daire ve işyerlerinin tesliminde yapılacak işlemler: Örneğimizde müteahhit kat karşılığı aldığı arsa üzerine 10 adet daire 2 işyeri yapmıştı. Bunlardan 5 adet daireyi ve 1 adet işyerini arsa karşılığı olarak arsa sahibine verecekti.

Arsa sahibine bu daire ve işyerlerinin teslimi, 30 seri no'lu KDV genel tebliğinde de belirtildiği üzere KDV'ye tabidir.

KDV'lerin gösterilmesi bakımından arsa sahibine fatura kesilmesi uygun olacaktır. 

Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadele Kapsamında Tevsik Zorunluluğu

Mükelleflerin 8.000 YTL’yi aşan tahsilat ve ödemelerinin banka veya özel finans kurumları (posta idareleri dahil) aracılığıyla yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunlu bulunmaktadır

Binek Otomobillerin Tesliminde Uygulanan Farklı Kdv Oranları Ve İndirilemeyen Kdv Sorunu

3065 sayılı KDV Kanunu’nun uygulanmaya başlandığı 1985 yılından bu güne kadar geçen 20 yılı aşkın süredir başarılı bir şekilde uygulanmasına rağmen tartışılmaya devam eden ve aksayan yönleri de bulunmaktadır. Bu konulardan bir tanesi de binek otomobillerindeki KDV uygulamasıdır.

Serbest Meslekte Eşe Ödenen Ücret Gider Kaydedilemez

Ödevlinin eşine ödemiş olduğu ücretlerden, ticari kazancın tespitinde gider olarak indiremeyeceği, eşine ödenen ücretlerden tevkif edilen gelir vergisini kendi adına tahakkuk eden gelir vergisinden mahsup edemeyeceği hk.

Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

Şirket ortağı olup aynı zamanda bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işverenin yanında çalışan kimselerin tabi olacakları sosyal güvenlik kuruluşunun tesbiti konusunda uygulamada çeşitli tereddütler oluşmaktadır.

Bağ-Kur`a tabi olması gerektiği halde yanlış bilgilendirilme sonucu Sosyal Sigortalar Kurumu`na prim ödeyen kişiler tahsis aşamasında sigortalarının iptal edildiğini öğrenmekte ve hayal kırıklığına uğramaktadırlar.


Site Renkleri